• Środa, 22 maja 2024

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw to program tworzony w ramach POIR, który zakłada dofinansowanie do realizacji programów. Działania te są w stanie zaoferować pomoc w postaci dofinansowania do zakupu sprzętu, technologii oraz innej niezbędnej infrastruktury. Program o charakterze konkursu przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. 

Termin naboru obowiązuje od 26 września 2019 do 14 października 2019 roku. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 50 mln EUR. Wybór projektów prowadzony był w trybie konkursowym w oparciu o składane wnioski. Ocena projektów dokonywana była w oparciu o wszystkie zawarte w projekcie kryteria, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Koniecznym warunkiem do podpisania umowy o dofinansowanie było dostarczenie przez wnioskodawcę kopii wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami, harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram płatności, zaświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz innych równie ważne dokumenty. 

Dla kogo jest projekt?

Projekt „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” skierowany został do mikro- małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Są to zatem niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W programie wspierane będą projekty, które w założeniu będą tworzyć lub inwestować w rozwój infrastruktury B+R. Będą to inwestycje w:
Wszelki sprzęt, technologie oraz niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnych produktów oraz usług.
Wszelkie koszty związane z profesjonalną wiedzą techniczną oraz inne koszty związanie z doradztwem i równorzędnymi usługami potrzebnymi do zrealizowania projektu.
Wszelkie koszty związane z zakupem kluczowych materiałów oraz produktów przeznaczonych do realizacji projektu. 

Inteligentny Rozwój

Jaki poziom wsparcia finansowego?

Projekt zakłada iż minimalna wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić 2 mln PLN, natomiast maksymalna wartość nie może przekraczać 50 mln EUR. Całkowita wartość możliwego otrzymania dofinansowania uzależniona jest od wielu czynników. Jedną z nich jest wielkość przedsiębiorstwa oraz miejsce realizacji danego projektu. Maksymalnie przedsiębiorstwo może otrzymać 70% dofinansowania. Jak się okazuje, największe dofinansowanie otrzymali mikro przedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy. Były to projekty realizowane w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Najmniejszą pomoc regionalną otrzymały województwa: dolnośląskie, wielkopolskie oraz śląskie wraz z podregionem zachodnim warszawskim. W ramach przedmiotowej pomocy dofinansowania będą wyłącznie koszty wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. W sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz